Vitesse ✘ QB 模版

Vite-SSG 搭建静态个人网站模板

预览页面 | 教程介绍

快速开始

基于本站点, 获得干净模版
degit
git clone
sh
# (开终端代理)
npx degit qbbsh/vitesse-qb-cn my-site
# (开终端代理)
npx degit qbbsh/vitesse-qb-cn my-site
下载依赖,启动项目
sh
cd my-site
# 没有 pnpm 命令,运行 `npm install -g pnpm`
pnpm i
pnpm dev
cd my-site
# 没有 pnpm 命令,运行 `npm install -g pnpm`
pnpm i
pnpm dev
尝试更新你个人的信息

跟随教程. 并开始创作吧 :)


由 Q.Ben QB (https://qbb.sh) 制作 | Github | Twitter